Политика за защита на личните данни – ЕнтоСинерджиЕООД

     Настоящата Политика за защита на лични данни е съставена в изпълнение на задълженията на„ЕнтоСинерджи “ ЕООД, ЕИК: 837055835 /по-долу за краткост „ЕнтоСинерджи “ и/или „Ние“/ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation -GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни.
     Политиката е с информативен характер и има за цел да обясни какви лични данни събира ЕнтоСинерджи, с каква цел, на какво правно основание, как ги обработва и съхранява, както икога е необходимо разкриване лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация и за правата, които субектите имат във връзка с обработването на личните им данни и прилаганите технически и организационни мерки за защита спрямо тях.

Сваляне на целия документ